๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ บริเวณ ถนนดวงรัตน์ จ.ลำปาง

งานลำปางมาราธอน มีแนวคิดที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

มาราธอนให้อยู่ในระดับสากล และยกระดับให้สนามลำปางเป็นสนามวิ่ง

มาราธอนอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและ

กีฬาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

เปิดรับสมัคร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐:๑๙ น.